วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรด้านทิศตะวันตก แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ (ชุมชนบัว ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำราญราษฎร์ซอย ๑๖ แยกสาธารณะไปโนนสะเดา(ชุมชนโนนสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค.๖๕๗๔ นครราชสีมา ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๒๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม ๘๓๔๑ นครราชสีมา ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการตกแต่งซุ้มนิทรรศการจำนวน ๑๕ รายการของโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง