เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
จดหมายข่าว
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
กองวิชาการและแผนงาน
 
 

 

 

นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ

 

 

 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 
 
 
 
 
 


 

 


 

 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่ 

นายประภากร ปานกลาง

       ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ        

สิบเอกวินัย สุขมาก

ฝ่ายนิติการ
นายพิทักษ์  เทียบกลาง

 

หัวหน้าฝ่ายบริการแลเผยแพร่วิชาการ

(นักบริหารงานทั่วไป)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นิติกรชำนาญการ

 

 


 

 


 

 
 

 

            

นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ

 

 นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ

      

  เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน

 นิติกรชำนาญการ

 
 

 

 

 

   

นายศักดิ์ชาย ขุนนิล 

 

   

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยชำนาญงาน
ช่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น