เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
จดหมายข่าว
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองวิชาการและแผนงาน
 

 

 

นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ

 

 

 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่ 

นายประภากร ปานกลาง

       ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ        

สิบเอกวินัย สุขมาก

ฝ่ายนิติการ
นายพิทักษ์  เทียบกลาง

 

หัวหน้าฝ่ายบริการแลเผยแพร่วิชาการ

(นักบริหารงานทั่วไป)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5

 นิติกร 7ว

 

 

 

 

 

   

 

            

นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ

นางกชพร เทพกลาง

 นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ

      
 

เจ้าพนักงานธรุการ 4

พนักงานจ้างทั่วไป

ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นิติกร 5

 
 

 

 

 

   

นายศักดิ์ชาย ขุนนิล 

 

   

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6ว
ช่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 
 

   
 

 

 

 

   

          นายธีระพันธ์ หมายสุข

 

   
             ลูกจ้างประจำ
ช่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น