เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
จดหมายข่าว
กองวิชาการและแผนงาน
 

 

 

นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ

 

 

 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

นางแสงอรุณ  วิศิษฏ์นันทกร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 6 

 

 

 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่ 

นายประภากร ปานกลาง

       ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ        

นางสาวศิริพร รุจาคม 

ฝ่ายนิติการ
นายพิทักษ์  เทียบกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย 6ว

รก.หัวหน้างานบริการข้อมูล
ข่าวสารท้องถิ่น
 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5

 นิติกร 6ว

เจ้าพนักงานธรุการ 4 

 

 

   

 

 

 

            นายศักดิ์ชาย ขุนนิล

นางกชพร  เทพกลาง 

 นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ

      
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6ว
   ช่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 

   พนักงานจ้างทั่วไป

ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นิติกร 4

 
 

 

 

 

   

 นายธีระพันธ์ หมายสุข 

 

   

  ลูกจ้างประจำ
  ช่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น