เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
จดหมายข่าว
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองวิชาการและแผนงาน
 
 

 

 

นางประภาพรรณ  โพธิ์มีศิริ

 

 

 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 
 
 
 
 
 


 

 


 

 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่ 

นายประภากร ปานกลาง

       ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ        

สิบเอกวินัย สุขมาก

ฝ่ายนิติการ
นายพิทักษ์  เทียบกลาง

 

หัวหน้าฝ่ายบริการแลเผยแพร่วิชาการ

(นักบริหารงานทั่วไป)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นิติกรชำนาญการ

 

 


 

 


 

 
 

 

            

นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ

 

 นายกฤษณะ โพธิ์มีศิริ

      

  เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน

 นิติกรชำนาญการ

 
 

 

 

 

   

นายศักดิ์ชาย ขุนนิล 

 

   

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยชำนาญงาน
ช่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น