เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล


เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการล้างตลาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. และเวลา 13.00 น. เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามหนังสือแจ้งเวียนจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว 349 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง การตรวจติดตามตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22