เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]3
2 การย้ายสถานที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่ [ 16 มิ.ย. 2564 ]0
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 11 มิ.ย. 2564 ]8
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 4 มิ.ย. 2564 ]13
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 4 มิ.ย. 2564 ]10
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 [ 4 มิ.ย. 2564 ]9
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]4
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทยภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 [ 2 มิ.ย. 2564 ]17
9 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายปลานิลสดช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอำเภอโนนสูง [ 2 มิ.ย. 2564 ]8
10 ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง [ 2 มิ.ย. 2564 ]4
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ [ 31 พ.ค. 2564 ]5
12 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) [ 31 พ.ค. 2564 ]7
13 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 [ 25 พ.ค. 2564 ]11
14 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ [ 24 พ.ค. 2564 ]13
15 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ค. 2564 ]16
16 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การสมัครร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจผ่านระบบออนไลน์ [ 24 พ.ค. 2564 ]8
17 ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (เพิ่มเติม) [ 20 พ.ค. 2564 ]14
18 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 22) [ 17 พ.ค. 2564 ]23
19 การสมัครเป็นอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และการออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน [ 12 พ.ค. 2564 ]28
20 แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]26
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce" [ 11 พ.ค. 2564 ]24
22 การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น [ 7 พ.ค. 2564 ]27
23 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019(โควิด-19)(ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]22
24 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-วิด) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 53) [ 7 พ.ค. 2564 ]20
25 ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 6 พ.ค. 2564 ]21
26 ปัญหาการนำเถ้ากระดูกจากการเผาศพไปทิ้งในลำน้ำมูล [ 6 พ.ค. 2564 ]21
27 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอม อิจเราะห์ ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]23
28 การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย [ 3 พ.ค. 2564 ]26
29 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) [ 28 เม.ย. 2564 ]27
30 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2" [ 28 เม.ย. 2564 ]24
31 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education [ 28 เม.ย. 2564 ]24
32 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลตำบลใหม่ [ 27 เม.ย. 2564 ]28
33 การขยายเวลาการประกวดคลิปวีดิโอ "บ้านเมืองสุจริต" [ 27 เม.ย. 2564 ]22
34 ขอความร่วมมือนายจ้างประชาสัมพันธ์ช่องทางการจ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านบริการพร้อมเพย์ [ 26 เม.ย. 2564 ]23
35 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 19 เม.ย. 2564 ]30
36 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 19 เม.ย. 2564 ]25
37 ผลการประชุม ศปก.ศบค. ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]32
38 ผลการประชุม ศปก.ศบค. ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]28
39 การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการอัจย์ [ 8 เม.ย. 2564 ]27
40 การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]23
41 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป็าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา [ 7 เม.ย. 2564 ]26
42 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 1 เม.ย. 2564 ]25
43 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน บริการออนไลน์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ [ 1 เม.ย. 2564 ]26
44 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติสวีเดน [ 1 เม.ย. 2564 ]24
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 30 มี.ค. 2564 ]37
46 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442) ของผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 มี.ค. 2564 ]26
47 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" [ 30 มี.ค. 2564 ]23
48 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 [ 26 มี.ค. 2564 ]24
49 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 มี.ค. 2564 ]29
50 ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล [ 25 มี.ค. 2564 ]25
51 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 18 มี.ค. 2564 ]29
52 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก [ 15 มี.ค. 2564 ]30
53 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 12 มี.ค. 2564 ]109
54 ประชาสัมพันธ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021 [ 5 มี.ค. 2564 ]28
55 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand Biennale Korat 2021) [ 2 มี.ค. 2564 ]32
56 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างการรับรู้การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021 [ 2 มี.ค. 2564 ]29
57 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 19 ก.พ. 2564 ]41
58 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ [ 19 ก.พ. 2564 ]51
59 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ [ 19 ก.พ. 2564 ]42
60 ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลโนนสูง [ 19 ก.พ. 2564 ]44
61 ประกาศ เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 19 ก.พ. 2564 ]37
62 ประกาศ เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 19 ก.พ. 2564 ]37
63 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิ [ 16 ก.พ. 2564 ]35
64 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง [ 4 ก.พ. 2564 ]67
65 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 4 ก.พ. 2564 ]57
66 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 29 ม.ค. 2564 ]58
67 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 29 ม.ค. 2564 ]57
68 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]52
69 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดพื้นที่่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]46
70 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 25 ม.ค. 2564 ]57
71 ประชาสัมพันธ์ประกาศสัตวแพทยสภา เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]51
72 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่น ๆ [ 19 ม.ค. 2564 ]65
73 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๔ [ 8 ม.ค. 2564 ]62
74 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 30/2564 เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]65
75 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 29/2563 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 22 ธ.ค. 2563 ]72
76 โปรแกรมการแข่งขันงานงิ้วโนนสูง 63 [ 7 ธ.ค. 2563 ]86
77 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 2 ธ.ค. 2563 ]77
78 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]195
79 การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 (งานงิ้วโนนสูง) [ 24 พ.ย. 2563 ]107
80 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]199
81 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ [ 12 พ.ย. 2563 ]78
82 ประชาสัมพันธ์การส่งแผนงาน โครงการ สปสช [ 27 ต.ค. 2563 ]79
83 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2563 ]266
84 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ [ 9 ต.ค. 2563 ]75
85 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]77
86 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 28 ก.ย. 2563 ]72
87 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]73
88 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]79
89 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สากำจัดลูกน้ำยุงลาย) จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2563 ]77
90 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]127
91 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่น ๆ [ 8 ก.ค. 2563 ]80
92 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ก.ค. 2563 ]100
93 การผลิตสื่อด้วยการประชาสัมพันธ์ในระบบเสียงตามสาย ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง การปรับตัวช่วงสถานการณ์ โควืด 19 [ 22 มิ.ย. 2563 ]76
94 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]72
95 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]52
96 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]75
97 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]91
98 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสูง [ 15 พ.ค. 2563 ]41
99 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]62
100 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2563-มิถุนายน 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]44
 
หน้า 1|2|3