เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565


วันที่ 21 ม.ค. 2565 เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 โดยท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเป็นประธานในการประชุมโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ และผู้แทนประชาคม ร่วมประชุมพิจารณาและลงมติเห็นชอบในร่างแผนดังกล่าว
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10
2022-05-10