เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 3


การประชุมคณะกรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุมสภาเทศบาล 10.00 น.

2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03