เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบ่าลตำบลโนนสูงเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565 และ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565


ทศบาลตำบลโนนสูงโดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบ่าลตำบลโนนสูงเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565 และ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-03