เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสูงจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 11 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลโนนสูงจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยฝ่ายสภาเทศบาลตำบลโนนสูง นำโดยท่านอาจ  สังสกฤษณ์ ประธานสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารนำโดยท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง โดยฝ่ายสภาเทศบาลได้พิจารณา รายละเอียดดังนี้ เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล, เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ), เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กองการศึกษา), เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง

2022-12-02
2022-11-29
2022-10-21
2022-10-18
2022-10-07
2022-09-28
2022-09-12
2022-09-01
2022-08-24
2022-08-12