เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสูงจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 11 ส.ค. 2565 เทศบาลตำบลโนนสูงจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยฝ่ายสภาเทศบาลตำบลโนนสูง นำโดยท่านอาจ  สังสกฤษณ์ ประธานสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารนำโดยท่านอมรรัตน์  ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง โดยฝ่ายสภาเทศบาลได้พิจารณา รายละเอียดดังนี้ เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล, เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ), เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กองการศึกษา), เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง

2023-12-01
2023-11-30
2023-11-27
2023-11-26
2023-11-26
2023-11-21
2023-11-19
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-09