เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


วันธงชาติไทย


กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันธงชาติไทย เพื่อเตือนใจอนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึงแผ่นดิน โดยนายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำคณะฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ลูกจ้าง ดำเนินกิจกรรม หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง

2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-20
2022-12-16