เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


เทศบาลตำบลโนนสูงโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 ชุมชนในเขตเทศบาล 13 ชุมชน ....... นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ ขอขอบคุณทุกชมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-20
2022-12-16