เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงสูงแทนตำแหน่งที่ว่าง


วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง พร้อมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งตำบลโนนสูง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสูงผู้ตรวจรับเอกสาร อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง อาคารโดมสำนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่จัดส่งหีบและบัตรคะแนนไปยังสถานีตำรวจภูธรโนนสูง งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานบันทึกข้อมูล งานสถานที่ เครื่องเสียง ไฟฟ้าและแสงสว่าง งานขนอุปกรณ์ หีบบัตร.......โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุพิศ วัดกลาง ได้ 1096 คะแนน อันดับที่ 2 ได้แก่ นายแทน แจ่มกลาง ได้ 760 คะแนน อันดับที่ 3 ได้แก่ นายเรืองยศ เชื่อมกลาง ได้ 323 คะแนน ...... ผู้มีสิทธิ์ จำนวน 4167 คน มาใช้สิทธิ์ 2344 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด

2023-02-24
2023-02-17
2023-02-15
2023-01-30
2023-01-16
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-03
2022-12-22