เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566


วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูงเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ชั้น 2 โดยนายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดเทศบาล นายไพโรจน์ สวามีชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี ตัวแทนชุมชนเขตเทศบาล

2023-12-01
2023-11-30
2023-11-27
2023-11-26
2023-11-26
2023-11-21
2023-11-19
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-09