เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

คณะผู้บริหาร


นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง


นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

 

นายไพโรจน์ สวามีชัย นางปราณี วัชระสุขโพธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง