เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร.089-2345445   


นายธันยพัฒน์ วัชรินทร์รัตน์ นางสาวชัชฎา เต็มปีติกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร.084-8285599
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร.086-5858856

 

นายไพโรจน์ สวามีชัย นางปราณี วัชระสุขโพธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร.089-8444710
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
โทร.099-2391645