เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

สภาเทศบาล


นายอาจ สังสกฤษณ์
ประธานสภาเทศบาล
นายจีรายุฑธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ
รองประธานสภาเทศบาล
นายณัฐพล  ตะเภาน้อย
เลขานุการสภาเทศบาลนายสุรพงษ์ วัชระสุขโพธ์ นายกิตติ พิมประสาร นางธิดารัตน์ อิ่มวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


 

นายทวน สงกรานต์ นางสุมลรัตน์ สมสุข
นายทวีศักดิ์ บุญทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นายปฏินันท์ ทวีศักดิ์ นายเฉลิมพงษ์ กมลกลาง นางพรรณา กลิ่นกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
นายอุดม เป้ากลาง
   
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2