เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลัดเทศบาล
โทร. 088-5942234


นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล

นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
นายอภินันท์ พินิจพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางณัทญา สุวรรณโยธี
นางเกวลิน อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายคำผุน เรียงนอก
นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม