เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลัดเทศบาล


นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ว่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายคำผุน เรียงนอก

นางเกวลิน  อุ่นเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสาวโชตณา  พงษ์สุวรรณ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม