เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

หัวหน้าส่วนราชการ

 นายณัฐพล  ตะเภาน้อย
ปลัดเทศบาล


นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายอภินันท์  พินิจพงษ์
นางสาวกัลยารัตน์  สวัสดิ์นะที
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายคำผุน เรียงนอก

นางเกวลิน  อุ่นเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวภัทราพร   ชุนเกาะ
นายประมวล  กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม