เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล


 

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง

ปลัดเทศบาล

นางสาวโชฒณา  พงษ์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายปกครอง

 

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.กัณตภณ เดื่อกระโทก นายศิริพันธ์ุ  ศิริประภา

นายยุทธนา  แทงตลาด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

 

นายโชติธนินท์  วีระธัญญเวทย์ นางสาวสุภาวดี  สุรเนตร นางสาวศิริพร เพ็งกลาง 
 
นิติกร ปฏิบัติการ นิติกร ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวปัทมา  บรรจง
นายรัฐกร มะเริงสิทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายยุทธนา  แทงตลาดหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ว่าง -
นายถิรภัทร  ปิ่นนิกร นายอัครวัฒน์ ไพดีพะเนาว์ นายเจริญพงษ์ สำราญกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นักจัดการงานเทศกิจ
ปฏิบัติการนายวรวุฒิ  ปลั่งกลาง ด.ต.ประจักษ์ บรรดาศักดิ์
นายอุทัย   สังข์ดอน

เจ้าพนักงานเทศกิจ ตำรวจเทศกิจ เจ้าพนักงานเทศกิจ
นางพรสวรรค์ แก้วกลาง


พนักงานวิทยุ