เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ว่าง

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 
 
นางกรรณิการ์    ศรีขาว  นายประภากร ปานกลาง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ


 


ว่าง
นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

 

 

 นางกัลยา อริยสุระ


 
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายประภากร ปานกลาง

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


ว่าง นายวสุรัตน์ภาคย์ ปลั่งกลาง นายอรรถวุฒิ ปานกลาง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป