เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวกัลยารัตน์  สวัสดิ์นะที

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

   
นางสาวพนิดา ใจงูเหลือม  นายประภากร ปานกลาง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางสาวสุภัสสร ปางจูม นางสาววรรณพร วัดเวียงคำ นางสาวจริยา ฝ่ายกระโทก  นายศักดิ์ชาย ขุนนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 

 

 

 นางกัลยา อริยสุระ


 
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน