เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางณัทญา สุวรรณโยธี

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


 
 
นางกรรณิการ์    ศรีขาว  นายประภากร ปานกลาง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

ว่าง
นางฉวีวรรณ วณิชวรากิจ
ว่าง นายศุภณัฐ กาวไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
 

 

 

 นางกัลยา อริยสุระ


 
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นายประภากร ปานกลาง

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  

นายศุภณัฐ กาวไธสง
นายวสุรัตน์ภาคย์ ปลั่งกลาง นายอรรถวุฒิ ปานกลาง ว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ