เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองคลัง

 


 
 


 
นางเกวลิน  อุ่นเจริญ
 
 

ผู้อำนวยการ กองคลัง

 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้นางประภาทิพย์   ณรงค์นอก

นางนันทนา  ดิษฐพลขันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 งานการเงิน


งานพัสดุ 

 นางสุวรรณี ปานเจริญศักดิ์


นางอนงค์ลักษณ์  หลวงกลาง

 นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางยุพิน บุญพัฒน์
นางสิริ สิงหศิริ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงานนางสาวณัชชา  ยินขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางเขมจิรา โลพันดุง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี