เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองคลัง

 


 
 


 
นางเกวลิน  อุ่นเจริญ
 
 

ผู้อำนวยการ กองคลัง

 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวพิมพ์ชนก  คูณกลาง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 งานการเงิน


งานพัสดุ 

 นางสุวรรณี ปานเจริญศักดิ์


นางอนงค์ลักษณ์  หลวงกลาง

 นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางยุพิน บุญพัฒน์
นางสิริ สิงหศิริ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน นางสิริพิมล วิศิษฏ์นันทกรเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางเขมจิรา โลพันดุง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี