เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
กองช่าง

 

 

 

 

ว่าง

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

 

-ว่าง-

นายชาติ ชมชื่น
    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 

ว่าง

ว่าง

สถาปนิกปฏิบัติการ


นายช่างโยธาชำนาญงาน
 

 

นางเปรมกมล  แย้มพราย

  นายวรเดช โชคชวณัฐ์ 

นายสมบัติ เกิดโมลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นายช่างไฟฟ้า

  เจ้าพนักงานธุรการ


 นายชญานนท์  พ่วงศิรี

 นางสาวสุภาพร  มีเกาะ


 คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป