เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองการศึกษา

 

 

 
นายคำผุน เรียงนอก

 

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


-ว่าง-

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นางสาวเตือนใจ  วงษ์สา

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางอรุณนา วัฒนานนท์

  นายศุภวุฒิ  อินธุโสภณ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 นายรัฐกานต์ แควกลาง

 


ผู้ช่วยนักสันทนาการ
 
 

  
 
โรงเรียน
 


 
นางอภิญญา  เนตรภักดี

       ผู้อำนวยการสถานศึกษา          โรงเรียนเทศบาล ๑

รักษาการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๒

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓


 
บริหารงาน ๔ ฝ่าย

 

   -ฝ่ายวิชาการ

 

   -ฝ่ายบริหาร
 
   -ฝ่ายปกครอง
 
   -ฝ่ายบริการ
 
 
หน่วยศึกษานิเทศ

 

 

 

 

 นายนิรันดร์  เสริมแก้ว

 

 
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 
   -ฝ่ายพัฒนาวิชาการนิเทศการศึกษา
 
   -ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
 
   -ฝ่ายบริการทางการศึกษา