เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวภัทราพร   ชุนเกาะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 

นายจตุพงษ์ ไพดีพะเนาว์


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางสาวรัชนีย์ ศรไตรแก้ว
นางวนิดา  พินิจพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสาวณัจฉรียา   บรรจงปรุ

 

 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่  ดูแลส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน   และให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  และสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง   ดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนตลอดถึงส่งเสริมพัฒนาชุมชน   ให้เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คำแนะนำในการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.       มีสัญชาติไทย

2.       มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาล

3.       มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง (ตามทะเบียนบ้าน)

4.       ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฯลฯ

เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ

1.       สำเนาทะเบียนบ้าน

2.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.     สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีสาขาอยู่ในอำเภอโนนสูง (กรณีผู้ขอรับเบี้ยยังชีพประสงค์รับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

            คุณสมบัติคนพิการที่จะได้รับเบี้ยความพิการ

                       1.  มีสัญชาติไทย

                       2.  คนพิการที่ขอรับเบี้ยยังชีพฯ  ต้องจดทะเบียนคนพิการตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

                       3.  มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

                       4. คนพิการที่ฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้งอาศัยอยู่ตามลำพังหรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง  ตนเองได้

เอกสารประกอบการขอรับสิทธิ

1.       สำเนาทะเบียนบ้าน

2.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.       สำเนาสูติบัตร  (กรณีเป็นเด็กและยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)

4.       สมุดประจำตัวคนพิการ

5.     สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีสาขาอยู่ในอำเภอโนนสูง (กรณีผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)

 

เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

หลักเกณฑ์การสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

1.       มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

2.       มีสัญชาติไทย

3.       มีฐานะยากจนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศกำหนด  หรือมีชื่อในบัญชีสำรองผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ผู้สูงอายุนั้นมีภูมิลำเนา  ในกรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีต้องรับรองว่าเป็นผู้สูงอายุฐานะยากจนจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน

4.       ไม่มีญาติหรือไม่สามารถจัดการศพได้ตามประเพณี

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

1.       บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ  ยื่นคำขอต่อเทศบาลตำบลโนนสูง  ในเขตพื้นที่ที่มีภูมิลำเนา  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันออกใบมรณบัตร  และส่งเรื่องให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมฯ  ภายใน 5 วันทำการ

2.       เทศบาลตำบลโนนสูงแจ้งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมเอกสารหลักฐาน     ดังนี้

2.1      หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมและรับรองว่าผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพ

2.2      สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (นายกฯ  ,  รองนายก  ,  กำนัน  ,  ผู้ใหญ่บ้าน)  จำนวน  2  ฉบับ

2.3      สำนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขออย่างน้อย  2  ฉบับ

2.4      สำเนาใบมรณบัตร  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต  อย่างละ 2 ฉบับ  (สำหรับใบมรณบัตรขอดู วัน เดือน ปี ที่เสียชีวิตและเลขที่ใบมรณบัตรจากฉบับตัวจริงด้วย)

 

หากท่านเข้าข่ายการรับเงินสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ สามารถนำหลักฐานมายื่นเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวได้ที่

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลโนนสูง    โทรศัพท์  0-4437-9649