เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กรอบยุทธศาสตร์ และ แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสูง

     1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

          แนวทางการพัฒนา

          1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน รวมทั้งให้มีการบูรณาการกับภาคราชการทุกระดับ
          1.2 ประสานงานไตรภาคีท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.)และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค
          1.3 พัฒนาศักยภาพของเทศบาลในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
          1.4 พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการ กระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจ
          1.5 การนำข้อมูล จปฐ.และกชช2ค มาใช้ในการวางแผนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนา
          1.6 จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานของเทศบาล
          1.7 จัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลแบบบูรณาการ โดยใช้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมจัดทำแผน

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

          แนวทางการพัฒนา

          2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
          2.2 ดำเนินงานด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ กำลังคน งบประมาณ 
          2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขฯ โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี
          2.4 จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)
          2.5 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน, กลุ่มสตรี, กลุ่มเยาวชน, กลุ่มวัยรุ่น, วัยทำงาน, วัยสูงอายุ
          2.6 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์สุขภาพชุมชนมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการ รับรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น 

     3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา

          แนวทางการพัฒนา

          3.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจด้านการศึกษาให้เป็นไปตามความพร้อมของโรงเรียน
          3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระบบและนอกระบบโรงเรียน ทั้งในระดับ ก่อนวัยเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา
          3.4 ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา และเป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพของเทศบาล
          3.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ
          3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
          3.7 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของท้องถิ่น
          3.8 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้สู่สัมมาชีพ และรักษ์บ้านเกิด
          3.9 จัดตั้งสถาบันการศึกษา หรือศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพ นำไปสู่การ มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
          3.10 จัดทำศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น ศูนย์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดมีชีวิต ฯลฯ

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

          แนวทางการพัฒนา

          4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ HIV โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ติดเชื้อ HIV อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
          4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
          4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
          4.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และบริการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
          4.6 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

          แนวทางการพัฒนา

          5.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาว่างงาน 
          5.2 การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ เอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุนช่องทางการตลาด 
          5.3 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก
          5.4 ประสานงานกับทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า อื่นๆ เพื่อสนับสุนนด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น
          5.5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคม (CSR) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

     6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

          แนวทางการพัฒนา

          6.1 ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
          6.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม
          6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
          6.4 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
          6.5 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
          6.6 สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่าง ๆ เช่น การตั้งโรงสีชุมชน การสร้างพลังงานทดแทนในชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อค้าขายกับต่างประเทศ ฯลฯ
          6.7 ส่งเสริมการดำเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร, น้ำ, ลม, แสงอาทิตย์ และการเผาขยะเศษวัสดุเป็นพลังงาน
          6.8 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายหมอดิน และบูรณาการกับเกษตรจังหวัด/อำเภอ/ตำบล อย่างทั่วถึง

     7. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

          แนวทางการพัฒนา

          7.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
          7.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแห่ลงท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
          7.3 ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
          7.4 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง
          7.5 การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
          7.6 การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
          7.7 สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว

     8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

          แนวทางการพัฒนา

          8.1 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน
          8.2 ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
          8.3 ส่งเสริม สนับสนุน นักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด
          8.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
          8.5 ประสานความร่วมมือชมรม / สมาคมต่างๆ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
          8.6 จัดให้มีประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช และ การแข่งขันทางดนตรี เพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ

     9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

          แนวทางการพัฒนา

          9.1 บูรณาการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของทุกองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
          9.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สถานที่ราชการ วัด ฯลฯ ภายในเขตเทศบาล
          9.3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
          9.4 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
          9.5 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในท้องถิ่น
          9.6 ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร
          9.7 การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในท้องถิ่น
          9.8 การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำลำคลองภายในเขตเทศบาล
          9.9 ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำเค็ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

     10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

          แนวทางการพัฒนา

          10.1 สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
          10.2 ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          10.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
          10.4 ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
          10.5 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืน

     11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           แนวทางการพัฒนา

           11.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ำ
           11.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน / อพปร. /ลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ ให้ทำงาน อย่างมีคุณภาพ

     12. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

          แนวทางการพัฒนา

          12.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ภายในท้องถิ่น
          12.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
          12.3 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
          12.4 การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
          12.5 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
          12.6 การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
          12.7 การจัดทำผังเมืองรวมเมืองโนนสูง
          12.8 ส่งเสริมระบบชลประทาน ขุดลอกสระ พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์