เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553
Updated 16 Sep 2020

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ


วิสัยทัศน์

“ เทศบาลตำบลโนนสูงน่าอยู่   การบริหารจัดการดี

สาธารณูปโภคครบครัน   เกษตรกรรมก้าวหน้า

การศึกษาก้าวไกล  ห่วงใยประชาชน

           

นโยบาย

                      1.  ปรับปรุงและพัฒนา  ระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส

                      2.  ปรับปรุงและพัฒนา  ระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุกชุมชน

                      3.  ปรับปรุงและพัฒนา  สิ่งแวดล้อมและการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

                     4.  ปรับปรุงและพัฒนา  การศึกษาและกีฬาให้ก้าวไกลได้มาตรฐาน

                     5.  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกสายอาชีพ

                     6.  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น