เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรือง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

                       เนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บภาษีปี 2563 เป็นปีแรก ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 อันเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมทั้งผู้เสียภาษีได้ให้ความสำคัญกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงประกาศแจ้งขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

                     1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563

                     2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้

                       - งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน 2563

                       - งวดที่สอง  ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563

                       - งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

                     3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563

                     4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

                      ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชนจึงของดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มมาพร้อมนี้

                      หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลโนนสูง โทรศัพท์ 090-243-9285 ในวันและเวาลาราชการ

                      จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                            ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

                                                          ป ระสงค์  โพธิ์มีศิริ

                                                       (นายประสงค์  โพธิ์มีศิริ)

                                                    นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

 

บาคาร่าออนไลน์    เอกสารประกอบ ประกาศ เรือง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ