เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
 


วันธงชาติไทย


กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันธงชาติไทย เพื่อเตือนใจอนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึงแผ่นดิน โดยนายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง นำคณะฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ลูกจ้าง ดำเนินกิจกรรม หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-25
2024-02-23
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-15