เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2567 ]18
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 27 มี.ค. 2567 ]98
3 คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา [ 22 มี.ค. 2567 ]88
4 คู่มือการปฏิบัติงาน การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง [ 14 มี.ค. 2567 ]42
5 คู่มือปฎิบัติงาน ภาษีป้าย (กองคลัง) [ 7 มี.ค. 2567 ]8
6 คู่มือปฎิบัติงาน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กองคลัง) [ 19 ก.พ. 2567 ]15
7 คู่มือปฎิบัติงาน จดทะเบียนพาณิชย์ (กองคลัง) [ 13 ก.พ. 2567 ]6
8 คู่มือการปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ [ 20 ก.พ. 2566 ]71
9 คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ [ 20 ก.พ. 2566 ]85
10 คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง [ 21 ต.ค. 2563 ]343
11 เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]328
12 คู่มือการจัดทำและประสานแผนระดับพื้นที่ [ 20 ต.ค. 2563 ]332
13 คู่มือการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]330
14 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) [ 20 ต.ค. 2563 ]331
15 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]334
16 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับบที่ 2) พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]334
17 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ [ 4 ม.ค. 2562 ]343
18 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 12 มิ.ย. 2561 ]322
19 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 6 ก.ค. 2558 ]328
20 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 6 ก.ค. 2558 ]342
21 เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 13 พ.ย. 2557 ]343
22 เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 22 พ.ย. 2556 ]350
23 เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙ [ 30 พ.ย. 2549 ]370