เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 18 มิ.ย. 2564 ]264
62 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]297
63 การย้ายสถานที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่ [ 16 มิ.ย. 2564 ]260
64 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 11 มิ.ย. 2564 ]266
65 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 7 มิ.ย. 2564 ]285
66 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]262
67 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 4 มิ.ย. 2564 ]265
68 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 4 มิ.ย. 2564 ]299
69 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 [ 4 มิ.ย. 2564 ]263
70 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]269
71 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทยภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 [ 2 มิ.ย. 2564 ]269
72 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายปลานิลสดช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอำเภอโนนสูง [ 2 มิ.ย. 2564 ]266
73 ประกาศอำเภอโนนสูง เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง [ 2 มิ.ย. 2564 ]266
74 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ [ 31 พ.ค. 2564 ]264
75 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) [ 31 พ.ค. 2564 ]264
76 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 [ 25 พ.ค. 2564 ]259
77 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ [ 24 พ.ค. 2564 ]266
78 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ค. 2564 ]263
79 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การสมัครร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจผ่านระบบออนไลน์ [ 24 พ.ค. 2564 ]264
80 ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (เพิ่มเติม) [ 20 พ.ค. 2564 ]289
81 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 22) [ 17 พ.ค. 2564 ]285
82 การสมัครเป็นอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และการออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน [ 12 พ.ค. 2564 ]262
83 แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]282
84 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce" [ 11 พ.ค. 2564 ]289
85 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 10 พ.ค. 2564 ]292
86 การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น [ 7 พ.ค. 2564 ]269
87 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019(โควิด-19)(ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]296
88 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-วิด) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 53) [ 7 พ.ค. 2564 ]297
89 ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 6 พ.ค. 2564 ]258
90 ปัญหาการนำเถ้ากระดูกจากการเผาศพไปทิ้งในลำน้ำมูล [ 6 พ.ค. 2564 ]259
91 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอม อิจเราะห์ ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]259
92 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 4 พ.ค. 2564 ]261
93 การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย [ 3 พ.ค. 2564 ]287
94 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) [ 28 เม.ย. 2564 ]260
95 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2" [ 28 เม.ย. 2564 ]262
96 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education [ 28 เม.ย. 2564 ]290
97 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่บ่อขยะของเทศบาลตำบลใหม่ [ 27 เม.ย. 2564 ]306
98 การขยายเวลาการประกวดคลิปวีดิโอ "บ้านเมืองสุจริต" [ 27 เม.ย. 2564 ]284
99 ขอความร่วมมือนายจ้างประชาสัมพันธ์ช่องทางการจ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านบริการพร้อมเพย์ [ 26 เม.ย. 2564 ]262
100 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 19 เม.ย. 2564 ]260
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9